INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH GWARANCJI PRODUKTÓW

„Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

Niniejszy dokument określa warunki realizowania uprawnień z tytułu gwarancji, w szczególności określa terminy gwarancji, zasady zgłaszania rozpatrywania i realizacji reklamacji. „Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” w Słonowicach (nr KRS 0000387478) wprowadza niniejsze warunki gwarancji z dniem 1 stycznia 2015r.

 

 1. Warunki gwarancji – oznacza zbiór obowiązków, jakie przyjmuje na siebie Gwarant wobec Kupującego, z uwagi na objecie gwarancją produktów „Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”. Wada – uszkodzenie, ubytek, lub inna cecha, uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z produktu, która wynika wyłącznie z wady fabrycznej, tkwiącej w produkcie. Produkt – wyprodukowany przez „Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” w Słonowicach produkt motoryzacyjny posiadający widoczne oznaczenie marki CAFFARO, ELSTERMANN, lub inne oznaczenie, pozwalające identyfikację produktu. Gwarant – producent lub wskazany przeze niego inny podmiot, realizujący wobec Kupującego obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła Produkt.
 2. Gwarancją, opisaną na poniższych zasadach, objęty jest każdy Produkt wyprodukowany przez „CAFFARO W. Szafarski i Wspólnicy. Spółka Jawna” w Słonowicach (nr KRS 0000387478) W razie wątpliwości potwierdzeniem, iż dany produkt jest produktem wyprodukowanym przez „Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” będzie fakt, iż produkt posiada widoczne, pozwalające na identyfikację oznaczenie Gwaranta, w tym między innymi logo marki CAFFARO lub ELSTERMANN.
 3. Do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący powinien dysponować Produktem posiadającym Wadę, oraz – na żądanie Gwaranta – powinien posiadać dowód jego zakupu.
 4. Okres obowiązywania gwarancji to 24 miesiące. Początek biegu terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu przez Kupującego.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli: (a) zgłoszenie reklamacyjne zostanie do Gwaranta skierowane po upływie 30 dni od dnia wykrycia wady; (b) w razie wadliwego montażu Produktu lub innej, mechanicznej ingerencji lub uszkodzenia Produktu ; (c) w razie przechowywania Produktu w warunkach, które powodują jego naturalne uszkodzenie (wilgoć). Ponadto uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminu gwarancji, określonego w punkcie 4.
 6. Obowiązkiem Kupującego, który chce skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, jest dokonać prawidłowego zgłoszenia Wady (reklamacja). Zgłoszenie powinno nastąpić : (a) na piśmie; (b) drogą elektroniczną, skierowaną na wskazany przez Gwaranta adres mailowy: biuro@caffaro.pl. Zgłoszenia dokonane w inne formie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. W zgłoszeniu należy podać: opis towaru w którym stwierdzono Wadę, datę i miejsce zakupu towaru, opis Wady oraz okoliczności jej wykrycia.
 7. Gwarant może zwrócić się do Kupującego o przesłanie: (a) produktu z wykrytą Wadą; (b) zdjęcia produktu z wykrytą Wadą; (c) dodatkowych wyjaśnień. W razie konieczności przesłania przez Kupującego produktu z wykrytą Wadą – następuje to na koszt Kupującego.
 8. Gwarant w terminie 10 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia Wady ma obowiązek przesłać do Kupującego, który zgłosił Wadę, informację na piśmie lub drogą elektroniczną, czy uznał reklamację, czy też jej nie uznał. W przypadku uznania – Gwarant wskazuje sposób usunięcia Wady, przy czym w pierwszej kolejności następuje albo wymiana Produktu na niewadliwy, albo naprawa, a w przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy, następuje zwrot udokumentowanej przez Kupującego ceny nabycia Produktu. Wymiana, naprawa lub zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. W razie zwrócenia się przez Gwaranta do Kupującego – zgodnie z punktem 7 – termin rozpatrzenia Gwarancji lub termin wymiany, naprawy lub zwrotu ceny przedłuża się odpowiednio. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Gwarant musi odmowę uzasadnić.
 9. W przypadku wymiany Produktu na wolny od Wad, Gwarant może wskazać Kupującemu, że odbiór wymienionego Produktu nastąpi u wskazanego przez Gwaranta pośrednika (hurtownia lub sklep). W innych wypadkach koszt przesłania Kupującemu Produktu wolnego od Wad następuje na koszt Gwaranta.
 10. Niniejsze Warunki Gwarancji nie wyłączają uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi.
 11. Wszelką korespondencję w zakresie uprawnień z tytułu Gwarancji należy prowadzić z Działem Obsługi Klienta firmy „Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”:

  +48 41 352 02 08,   biuro@caffaro.pl 

Ta strona używa pików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki oraz zasadami wymienionymi w naszej polityce prywatności.